...
HomePosts Tagged "shishupala"

shishupala Tag

In chapter 13 of the Gita (verses 7 to 11) Krishna gives the various parameters that constitute true knowledge: अमानित्वमदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् | आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः |७| इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं अनहङ्कार एव च | जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् |८| असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु |९| मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | विविक्तदेशसेवित्वं अरतिर्जनसंसदि |१०| अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् | एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तं अज्ञानं यदतोऽन्यथा |११| He stands testimony to each and every one of those qualities: amanitvam –

Read More